Kvaliteedi tagamine

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Täiendkoolituse õppekavad on vastavuses täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatuga.
 • Täienduskoolitusasutus koostöös koolitajaga koostab koolituse õppekava, valides sobivaimad õppemeetodid. Koolituse osalejatelt saadud tagasiside põhjal tehakse koostöös koolitajaga vajalikke muudatusi õppekavas.
 • Täienduskoolituse õppekavasid täiendatakse ja uuendatakse regulaarselt vastavalt vajadusele.

Täienduskoolituse koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Koolitajad peavad omama erialast kõrgharidust ning olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 • Koolitaja töö kvaliteeti hinnatakse koolitusel osalejate kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid kvaliteedi tõstmiseks.

   Täienduskoolituse õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Koolitusveeb OÜ viib koolitusi läbi selleks spetsiaalselt kohandatud veebikeskkonnas elektrooniliselt, mis on läbinud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri ning Põllumajandus- ja Toiduameti esindajate poolt kontrolli.
 • Koolituskeskkond on kasutusvalmis ööpäevaringselt ning koolitatavate arvule piiranguid ei ole.
 • Koolitatavatel on võimalus koolituse läbimise ajal kontakteeruda õppematerjale või koolituskeskkonda puudutavate küsimustega Koolitusveeb OÜ klienditoega nii telefonitsi kui ka läbi vastavasisulise tagasisidevormi
 • Klienditoe töötajad omavad kompetentsi enim levinud küsimustele vastamiseks. Vajadusel kontakteerub klienditoe töötaja omakorda koolitajaga või IT-spetsialistiga, edastamaks koolitatavale ajakohasemaid ja täpsemaid vastuseid.
 • Koolituveeb OÜ tagab koolituskeskkonna ja koolitusmaterjalide kvaliteetsuse, lubades kliendile tagastada garantii korras täies mahus koolituse maksumuse, kui klient ei ole mistahes põhjustel ostetuga rahul.

Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 • Koolitatavatelt ning klientidelt (koolituse tellijad) kogutakse tagasisidet läbi vastavasisulise digitaalse tagasisidevormi ning lisaks plaaniliselt läbi viidavate küsitluste kaudu.
 • Koolitusveeb OÜ küsib klientidelt tagasisidet koolituse sobivuse, parendamise kohta mitte harvem kui kaks korda aastas. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning viiakse vajadusel sisse muudatused veelgi kvaliteetsema koolituse edastamiseks.
 • Koolitusveeb OÜ poolt kogutavate isikuandmete ning koolituskeskkonna kasutustingimuste kohta saab lisainfot siit.