Iluteenindajate hügieenikoolitus (1.osa)

Iluvaldkonna hügieenikoolitus (1.osa)

Koolituse tervikmaterjal on tasuline

 

Iluteenindajate ja isikuteenuste osutajate hügieenikoolitus Internetis

Koolitus tutvustab üldiseid hügieenireegleid ning kehtivaid õigusakte, mis puudutavad hügieeni ilu- ja isikuteenuste osutamist. Koolituse eesmärgiks on oskus kujundada oma töökoht enda ja kliendi jaoks ohutuks.

 

Õppematerjal koosneb kolmest osast.

Hügieenikoolituse esimene osa käsitleb iluteenindajate ja isikuteenuste osutajate hügieenivaldkonda, seda reguleerivaid õigusakte ning hügieeninõudeid.

Hügieenikoolituse teine osa käsitleb ohtegureid kõnealuses valdkonnas, kätehügieeni ja köhaetiketti.

Hügieenikoolituse kolmas osa sisaldab infot pindade ja töövahendite puhtuse/ puhastuse kohta.

Iga osa lõpus tuleb osalejal täita test, mis koosneb viieteistkümnest küsimusest. Igal küsimusel tuleb ära märkida üks õige vastusevariant ning testi täitmiseks on aega 2 tundi. Test loetakse läbituks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.

Testi sooritamise ebaõnnestumisel on võimalik testi uuesti teha. Peale testi sooritamist, koolituskekkonnast väljudes salvestatakse testi tulemused, mis on saadaval uuesti koolitusele sisenedes.

NB! Selleks et sooritada eksam, tuleb edukalt sooritada kõik vahetestid.

Alustamiseks registreeri endale eraisiku või siis ettevõtte konto ja telli koolitus. Kõik koolituse edukalt läbinud, saavad endale nimelise hügieenikoolituse tunnistuse.

Ilu- ja isikuteenuste osutajate hügieenikoolituse eksam

Hügieeni koolituse eksami sooritamiseks peavad olema läbitud kõik vahetestid. Eksami sooritamiseks on aega kaks tundi.

Eksam koosneb 30-st küsimusest. Igal küsimusel on 3 vastusevarianti. Vastusevariantidest on vaja ära märkida 1 õige vastus.

Hügieenikoolituse eksam loetakse sooritatuks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.

Eksami mittesooritamisel blokeerub koolituskeskkond ning eksami uueks sooritamiseks tuleb tellida koolitus uuesti (tasuline).

Peale eksami sooritamist blokeerub koolituskeskkond.

 

Koolitusveeb OÜ poolt pakutav iluteenindajatele ning isikuteenuste osutajate hügieenikoolitus on vastavuses Sotsiaalministri määruses nr. 86 “Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele” sisalduvaga ja teiste Eesti Vabariigis hügieenikoolitust ja täiskasvanute koolitust reguleerivate õigusaktidega.

 

 

ÕIGUSAKTID

 1. Kui olete otsustanud tegevust alustada ilu- ja isikuteenuste valdkonnas, siis esimese asjana tuleb Teil tutvuda Sotsiaalministri 20. detsembri 2000. a määruses nr. 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele” toodud nõuetega.

Selle määruse mõistes on ilu- ja isikuteenus:

 • juuksuriteenus,
 • maniküüriteenus,
 • pediküüriteenus,
 • kosmeetikateenus,
 • solaariumiteenus,
 • saunateenus.
 1. Ilu ja isikuteenuse osutajale laienevad „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse“ nõuded. Enne tööle asumist peavad ilu- ja isikuteenuste osutamisega vahetult kokku puutuvad teenindustöötajad vastavalt „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse“ §13 läbima tervisekontrolli ning omama tervisetõendit.
 2. „Tarbijakaitseseadus“ (TKS). TKS § 9 kohaselt peavad kaup ja teenus vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab.
 3. Teenuse osutamisel peab arvestama muuhulgas „Toote nõuetele vastavuseseadusenõudeid. Seaduse § 5 lg 1 kohaselt ei või turule lasta ega kasutusele võtta toodet, mis ei ole ohutu. Sama seaduse § 7 lg 2 p 3 kohaselt tuleb ohutuse kindlaksmääramisel võtta arvesse muuhulgas ka toote esitlusviis, märgistus, hoiatused, kasutamise ja hävitamise juhendid ning muu teave. Seega peab teenuse osutamisel järgima teenuse käigus kasutatavate seadmete tootjapoolseid kasutus- ja hooldusjuhiseid. Kasutusjuhised peavad olema tegevuskohas kättesaadavad.
 4. Teenuse osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed peavad vastama „Meditsiiniseadme seadus“ nõuetele. Kõikidel elektriseadmetel peab olema CE märgis.
 5. Ettevõtte tööpindade ja instrumentide desinfitseerimiseks kasutatavad tooted (ehk biotsiidid) peavad vastama „Biotsiidiseaduse“ nõuetele. Desinfitseerivad vahendid peavad olema originaalpakendis, ümber valamine on keelatud ja ohutuskaardid peavad olema töötajatele alati kättesaadavas kohas.

Vastavalt „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele” määrusele, peavad loetletud teenuste osutajad omama minimaalselt järgnevaid teadmiseid:

Teenuste osutaja Vajalikud teadmised
1. Kosmeetika-, juuksuri-, maniküüri-, pediküüri- ja solaariumiteenuste osutajad

1) üldteadmised nakkushaigustest, nende leviku viisidest ja tõrjest;

2) üldteadmised nahahaigustest (bakteriaalsed ja seenhaigused), nende levikust ja tõrjest;

2. Juuksuriteenuste osutajad

1) võimalikud ohutegurid, nakkushaiguste leviku tõkestamise vajalikkus ning nii kliendi kui ka teenuse osutaja tervisele ohtlikult mõjuda võivad kemikaalid;

2) haiguste ennetamise ja nakkushaiguste tõrje meetodid, töövahendite desinfitseerimine – teadaolevad desinfitseerimise vahendid ja nende kasutamise meetodid;

3. Maniküüri-, pediküüri- ja kosmeetikateenuste osutajad (küünetehnikud, tätoveerijad, jumestajad)

1) võimalikud ohutegurid, nakkushaiguste leviku tõkestamise vajalikkus;

2) haiguste ennetamise ja nakkushaiguste tõrje meetodid, töövahendite desinfitseerimine – teadaolevad desinfektandid ja nende kasutamise meetodid;

3) instrumentide steriliseerimine – vajalikkus, meetodid ja vahendid;

4. Solaariumiteenuste osutajad

1) võimalikud ohutegurid, mis kaasnevad solaariumi kasutamisega ning meetmed tervisekahjustuse ärahoidmiseks;

2) desinfitseerimine – vajalikkus, vahendid;

 

Mõned üldnõuded, millele peavad ilu- ja isikuteenust osutavad ettevõtted vastama:

 • Ettevõte võib asuda teenuse osutamiseks ette nähtud eraldi hoones, üldkasutatavas hoones või elamus.
 • Ettevõtet ei planeerita korrusele, kus põrand on maapinnast madalamal rohkem kui pool ruumi kõrgusest.
 • Ilu- ja isikuteenuseid võib osutada elamutes, kui sissepääs teenuse osutamise ruumidesse on elamu sissepääsust eraldi. Ühine sissepääs on lubatud kõigi korteriomanike või korteriühistu üldkoosoleku kirjalikul nõusolekul.
 • Teenuste osutamise ruumide seina, lae, põranda ning sisustuse pinnad peavad olema vett mitteimavast materjalist, kergesti puhastatavad ning taluma niisket koristust ja vajadusel ka desinfitseerimist.
 • Tööruumides peab olema kesk-, elektriküte või ahjuküte, kusjuures küttekolle peab asuma väljaspool tööruumi.
 • Igas tööruumis peab olema sooja- ja külmaveevarustus ning kanalisatsioon. Joogivee kvaliteet peab vastama kehtivatele nõuetele.
 • Tööruumides peab olema mehaaniline sissepuhke-väljatõmbeventilatsioon. Juhul kui juuksuri-, maniküüri-, pediküüri- ja kosmeetikateenuse ettevõte asub elamus ning töökohtade arv on üle kolme, peab olema ehitatud iseseisev ventilatsioon, kusjuures heitõhk tuleb viia hoone katusest kõrgemale.
 • Kõik tööruumid ja seadmed peavad enne töö alustamist ning tööpäeva jooksul olema puhtad.
 • Ettevõttes peavad olema meditsiinilise esmaabi osutamise vahendid.
 • Ilusalongi omanikul on kohustus tagada puudega inimeste takistuseta liikumine ja ehitise kasutamine ning asjakohase teabe kättesaadavus. Sellest tulenevalt peavad uued ümberehitatavad või rajatavad ilu- või isikuteenuseid pakkuvad ettevõtted arvestama „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ määruse 28 nõuetega.

 

 

HÜGIEENINÕUDED KLIENDI TEENINDAMISEL JUUKSURIS

 • Kliendi rõivad tuleb protseduuri ajaks katta kaitsekeebiga, kael – paberist või riidest salvrätiku või käterätikuga.
 • Kõik teenindamisel kasutatav korduvkasutusega pesu (käterätikud, salvrätikud, linad) tuleb vahetada pärast iga klienti.
 • Tööpäeva lõpus tuleb kaitsekeebid pesta, pesemisel tuleb kasutada pesemisvahendeid.
 • Kliendi teenindamine peab toimuma puhta ning asjakohaselt töödeldud instrumendiga.
 • Korduvkasutusega instrumendid, mille kasutamisel tekib oht nahasekreedi ja vere edasikandmiseks, on vaja steriliseerida.
 • Juukseharjad, -rullid, fööniharjad tuleb puhastada ja pesta sooja vee ning pesemisvahendiga.
 • Tööpinnad peavad olema puhtad ning desinfitseeritud.
 • Lubatud on läbi viia üksnes neid protseduure, mis ei ole seotud nahahaiguste ravimise ja kosmeetiliste vigade kirurgilise korrigeerimisega.
 • Juuksuriteenuse osutamise käigus avastatud pedikuloosi juhul teavitatakse klienti nii täide kui tingude olemasolust. Juuksur võib kliendi teenindamisest keelduda või lõpetada alustatud protseduuri, arvestades hügieeninõuded kliendi teenindamisel. Pedikuloosiga kliendi teenindamisel kasutatud instrumendid tuleb töödelda desinsektandiga (pedikulotsiidiga). Lõigatud juuksed tuleb kohe korjata kotti, mis suletakse ja viiakse prügikonteinerisse.

 

HÜGIEENINÕUDED KLIENDI TEENINDAMISEL PEDIKÜÜRIS, MANIKÜÜRIS

 • Kõik teenindamisel kasutatav korduvkasutusega pesu (käterätikud, salvrätikud, linad) tuleb vahetada pärast iga klienti.
 • Kliendi teenindamine peab toimuma puhta ning asjakohaselt töödeldud instrumendiga.
 • Korduvkasutusega instrumendid, mille kasutamisel tekib oht nahasekreedi ja vere edasikandmiseks, on vaja steriliseerida.
 • Pediküüri tegemise käigus kasutatavat jalavanni tuleb pesta peale igat klienti harja ning pesemisvahendiga kuuma voolava vee all ning desinfitseerida või kasutada ühekordselt kasutatavat katet.
 • Lubatud on läbi viia üksnes neid protseduure, mis ei ole seotud nahahaiguste ravimise ja kosmeetiliste vigade kirurgilise korrigeerimisega.

 

HÜGIEENINÕUDED KLIENDI TEENINDAMISEL SAUNAS

 • Saunateenust võib osutada ka elamu soklikorrusel.
 • Saunaruumide seintes, lagedes ja põrandates peab olema auru- ja hüdroisolatsioon.
 • Kasutusse antavad kuivatusvahendid (saunalinad, rätikud) peavad olema puhtad ning pakitud. Ideaalis eraldi ühekordsesse pakendisse pakendatud.
 • Puhas pesu (saunalinad, rätikud) tuleb hoida mustast eraldi.
 • Ei ole lubatud üürida ega mitmekordsesse kasutusse anda seepi, pesunuustikut või -harja, vihta, kammi, laval või pesemisel kasutatavat istumiskatet.
 • Ihu ja jalgade pesemiseks tuleb kasutada eraldi pesukausse, mida saab eristada kuju või märgistuse järgi.
 • Erineva märgistusega pesukausse tuleb hoida eraldi.
 • Pesukausid peavad olema desinfitseerimisele vastupidavast materjalist.
 • Suurpuhastust tuleb teha vajaduse järgi, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.

 

HÜGIEENINÕUDED KLIENDI TEENINDAMISEL SOLAARIUMIS

 • Solaariumiteenuse osutajad peavad tagama nende poolt kasutatavate päevitusseadmete turvalise ning nõuetekohase kasutamise.
 • Koostama puhastus- ja desinfitseerimisplaani, mida on vaja järgida pärast iga kliendi teenindamist.
 • Tagama igale külastajale ultraviolettkiirguse kaitseprillid, peakatte ühekordseks kasutamiseks, salvrätid või muud vahendid kosmeetika eemaldamiseks.
 • Päevitusseansside saamine on lubatud ainult kaitseprillides. Kaitseprillidel peab olema täielik UV-A ja UV-B kaitse. Korduvkasutusega kaitseprillid tuleb pärast iga kasutamist puhastada ja desinfitseerida.
 • UV-seadme akrüülklaasid tuleb pärast iga kasutamist puhastada desinfitseeriva vahendiga.

 

MEDITSIINISEADMED JA ESTEETILISED PROTSEDUURID

Esteetiliste teenuste valdkond areneb kiiresti ning üha rohkem saabub turule seadmeid, mille eesmärk on muuta inimest kaunimaks ja vähendada vananemismärke. Sellised seadmed, millest paljud töötavad elektriga, on MEDITSIINISEADMED (näiteks laserseadmed, IPL, mikronõelumise seade, plasmapen, fillerid aga ka igasugune muu seade, mis on toodetud ülalnimetatud eesmärkide saavutamiseks). Esteetiliste teenuse käigus kasutatavate seadmete toimeks võib olla näiteks:

 • Fibroblastide stimulatsioon, mille tagajärjel toodetakse uut kollageeni.
 • Armide ühtlustamine, akne ja naha laikude vähendamine, kortsude silendamine.
 • Erinevate armide korrigeerimine.
 • Karvade või tätoveeringute eemaldamine laserite abil.
 • Pehmete kudede täitmine.
 • Rasvkoe vähendamise seadmed lipolüüsi või lipoplastika abil.

Levitada või professionaalselt kasutada võib (st. kasutada teenuse osutamisel või koolituste korraldamisel) ainult nõuetekohast meditsiiniseadet. Seega enne seadme soetamist ja kasutuselevõttu tuleb veenduda, et seade vastab EL nõuetele.

Eestis on kohustuslik teavitada II a, II b või III riskiklassi meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava meditsiiniseadme levitamisest ja esmakordsest kasutuselevõtust meditsiiniseadmete andmekogu kaudu (lisainfo: https://www.terviseamet.ee/et).

Tootele omistab otstarbe ainult tootja või tootja volitatud esindaja. Seadme otstarve on toodud kasutusjuhendis, pakendil, reklaamis. Levitaja või importija ei tohi muuta seadme otsarvet. Kasutaja peab kasutama seadet vastavalt kasutusjuhendile.

Edasi lugemine võimalik koolituse ostjatele.

Loe edasi

Soovid tellida koolitust?

Registreeri esmalt kasutajaks

Registreerin

Koolituse läbimist tutvustav video:

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Nõustun Kasutustingimused