KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

TOIDUHÜGIEENIKOOLITUS

Mis on toiduhügieen?

Toiduhügieen on toidu ja joogi tootmistavade kogum, mille eesmärk on minimeerida toidu saastumisest tulenevaid ohte ohutute ja puhaste toimingute abil, kaitsmaks inimeste tervist toidu kaudu levivate haiguste eest.

Mis on enesekontrolliplaan?

HACCP tähendab lühendit ingliskeelsetest sõnaühenditest Hazard Analysis and Critical Control Points.
Haccp- plaan ehk enesekontrolliplaan.
On koostatud HACCP põhimõttel st läbi on viidud ohtude analüüs, määratud kriitilised kontrollpunktid, kriitilised piirid, seire ja korrigeerivad tegevused juhuks, kui seire käigus ilmneb, et olukord kriitilises kontrollpunktis on ületanud kehtestatud kriitilisi piire.
Enesekontrolliplaani peavad omama kõik toidu käitlemisega tegelevad ettevõtted.

Kas veebipõhine toiduhügieenikoolitus on Põllumajandus- ja Toiduameti poolt aktsepteeritav?

Jah, kuna meie poolt pakutav veebipõhine hügieenikoolitus on kooskõlas Toiduseaduse ning muude toiduhügieeni reguleerivate õigusaktidega. Samuti on Põllumajandus- ja Toiduametit informeeritud Koolitusveebi veebipõhisest toiduhügieenikoolitusest.

Kas Koolitusveebi toiduhügieeni koolituse tunnistus on võrdväärne tavakoolitusega?

Jah, Koolitusveebi veebipõhise toiduhügieeni koolituse tunnistus on võrdväärne lektoriga läbiviidava koolituse tunnistusega.

Veebipõhise toiduhügieeni koolituse läbimiseks kulub võrreldes tavakoolitustega vähem aega. Kas see on määrav?

Ei ole. Tähtis on, et koolitatav omandaks koolituse käigus vajalikud hügieenialased teadmised. Nende omandamiseks ei ole seatud õigusaktidega ajalisi piiranguid.

Toiduhügieenikoolitus- kui sageli peab seda läbima?

Toiduhügieenikoolituse läbimise sageduse määrab iga toidukäitlemisettevõte individuaalselt, võttes aluseks ettevõtte iseärasusi ning lähtudes HACCP põhimõtetest. Hügieenikoolituse läbimise sagedus peab olema fikseeritud ettevõtte enesekontrolliplaanis.

Toiduseadus:
§ 29. Toiduhügieenikoolitus ettevõttes
(1) Käitleja peab koostama ettevõtte toiduga kokkupuutuvate töötajate toiduhügieenikoolituse kava, milles nähakse ette koolituse eesmärgid, maht, sagedus ja kord.
(2) Koolituskava alusel korraldab käitleja perioodiliselt töötajate tööülesannetele vastavat toiduhügieenikoolitust ja hindab töötajate toiduhügieenialaseid teadmisi.
(3) Koolituskava täitmist jälgib korrakaitseorgan, kellel on õigus teha ettepanekuid koolituskava muutmiseks ja täiendamiseks ning anda selgitusi selle koostamise kohta.

Seega koolitust võib läbi viia nii tööandja esindaja, kes omab selleks piisavat pädevust või võib sisse osta koolitusettevõttest.

Kes peavad läbima toiduhügieenikoolituse?

Otseselt ei ole seadusega määratud, kes peavad läbima toiduhügieenikoolituse. Küll aga on sätestatud Toiduseadusega järgnev:
§ 27. Ettevõtte töötaja
(1) Käitleja on kohustatud töötajale selgitama õigusaktidest tulenevaid käitlemisnõudeid ning kontrollima nende täitmist.
(2) Toitu käitleval töötajal peavad olema kutseteadmised ning ta peab tundma ja järgima toiduhügieeninõudeid.
(3) Töötaja, kes toitu vahetult ei käitle, peab tundma ja järgima toiduhügieeninõudeid toidu ohutuse tagamiseks vajalikus ulatuses.
(4) Töötaja toiduhügieenialase juhendamise korraldab käitleja.

Peamiselt läbivad toidu või joogiga kokku puutuvad töötajad hügieenikoolituse selleks spetsialiseerunud koolitusettevõttes.
Kui toidukäitlemisettevõttes on aga olemas piisavate teadmistega inimene, võib ka tema töötajaid ettevõttesiseselt koolitada/ anda piisavad nõuetele vastavad teadmised.

Soovid lisainfot toiduhügieeni kohta?

Külasta Põllumajandus ja Toiduameti portaali

TÖÖOHUTUSKOOLITUS

Kas Tööinspektsioon aktsepteerib veebipõhise töötervishoiu ja tööohutuse koolituse tunnistust?

Jah, kuna Koolitusveeb omab Eesti Hariduse Infosüsteemis vastavasisulist kehtivat registreeringut. Samuti on Koolitusveeb Tööinspektsiooni ja Töötukassa ametlik koolituspartner.

Kas Koolitusveebi tööohutuse koolituse tunnistus on võrdväärne tavakoolitusega (lektoriga)?

Jah, kuna meie poolt pakutav tööohutuskoolitus vastab EV-s kehtivatele töötervishoiu ja tööohutuse koolitust reguleerivatele õigusaktidele.

Veebipõhise tööohutuse koolituse läbimiseks kulub võrreldes tavakoolitustega vähem aega. Kas see on määrav?

Ei ole. Tähtis on, et koolitatav omandaks koolituse käigus vajalikud töökeskkonnaalased teadmised. Nende omandamiseks ei ole seatud õigusaktidega ajalisi piiranguid.

Kes peavad läbima töötervishoiu ja tööohutuse koolituse?

Seaduse kohaselt peavad Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud koolitusettevõttes läbima töötervishoiu ja tööohutuse koolituse töökeskkonnavolinikud ning töökeskkonnanõukogu liikmed.

Töökeskkonnaspetsialist peab omama töötervishoiu ja tööohutuse alaseid teadmiseid ning tundma kehtivaid õigusakte.
Otseselt ei pea aga töökeskkonnaspetsialist läbima vastupidiselt töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmele tööohutuskoolitust atesteeritud koolitusettevõttes. Ta võib vajalikud teadmised omandada ka iseseisvalt. Reeglina siiski läbivad ka töökeskkonnaspetsialistid töötervishoiu ja tööohutuse koolituse registreeritud koolitusettevõttes, kuna vajalik omandatav teadmiste hulk on suhteliselt mahukas.

Kui sageli peab töökeskkonnaspetsialist läbima tööohutuskoolituse?

Koolitus tuleb läbida kuni kahe kuu jooksul, alates töökeskkonnavoliniku ametisse nimetamisest.
Töötervishoiu ja tööohutuse täienduskoolitus tuleb läbida iga viie aasta tagant või kui…
töökeskkonnas on uued ohutegurid või terviseriskid, kui töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi või kui töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige, tööandja või Tööinspektsioon peab seda vajalikuks.

Kui sageli peab töökeskkonnanõukogu liige läbima tööohutuskoolituse?

Koolitus tuleb läbida kuni kahe kuu jooksul, alates töökeskkonnanõukogu liikme ametisse nimetamisest.
Töötervishoiu ja tööohutuse täienduskoolitus tuleb läbida iga viie aasta tagant või kui…
töökeskkonnas on uued ohutegurid või terviseriskid, kui töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi või kui töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige, tööandja või Tööinspektsioon peab seda vajalikuks.

Millistes ettevõtetes või mis hetkest alates peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist?

Igas tegutsevas ettevõttes, kus lepingujärgseid töötajaid 1 või enam, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist. Ettevõtte tegevusvaldkond ei oma siinkohal tähtsust.

Millistes ettevõtetes või mis hetkest alates peab olema määratud töökeskkonnavolinik?

Ettevõtte tegevusvaldkond ei oma tähtsust.
Kui ettevõttes on 10 või enam lepingujärgset töötajat, peab olema määratud töökeskkonnavolinik.
Töökeskkonnavolinik peab läbima tööohutuskoolituse kuni kahe kuu jooksul, alates töökeskkonnavoliniku ametisse nimetamisest.

Millistes ettevõtetes või mis hetkest alates peab olema määratud töökeskkonnanõukogu liige?

Ettevõtte tegevusvaldkond ei oma tähtsust.
Kui ettevõttes on tööl 150 või enam töötajat, peab olema moodustatud töökeskkonnanõukogu, kuhu kuuluvad töökeskkonnanõukogu liikmed.
Tööohutuskoolitus tuleb läbida kuni kahe kuu jooksul, alates töökeskkonnanõukogu liikme ametisse nimetamisest.

Mis on töökeskkonnaspetsialisti peamine eesmärk?

Töökeskkonnaspetsialist on tööandja esindaja, kelle peamine eesmärk on tagada töötajatele ohutu töökeskkond.

Mis on töökeskkonnavoliniku peamine eesmärk?

Töökeskkonnavolinik on töötajate esindaja.
Tema peamiseks eesmärgiks on tagada töötajate töötervishoiu ja tööohutuse teemaliste huvide kaitse tööandja ees.

Mis on töökeskkonnanõukogu liikme peamine eesmärk?

Töökeskkonnanõukogu on suuremates ettevõtetes moodustatav koostöökogu, milles lahendatakse töötajate ja tööandja koostöös ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi. Töökeskkonnanõukogu moodustatakse ettevõtetes, kus töötab 150 või enam töötajat, nõukogusse kuulub võrdselt nii tööandja kui töötajate esindajaid. Töökeskkonnanõukogu liikmete arv sõltub ettevõttest ja on tööandja otsustada, minimaalselt peab nõukogusse kuuluma 4 liiget (sh 2 tööandja ja 2 töötajate esindajat).

Soovid töötervishoiu ja tööohutuse kohta rohkem infot saada?

Külasta portaali "Tööelu"

ILUTEENINDAJATE HÜGIEENIKOOLITUS

Kellele on iluteenindajate hügieenikoolitus suunatud?

Iluteenindajatele mõeldus hügieenikoolitus on mõeldud kõikidele neile ilu- ja isikuteenuse valdkonna töötajatele, kes oma töös peavad täitma seadusega määratud hügieeninõudeid.
Hügieenikoolitus on mõeldud peamiselt järgnevatele teenuse osutajatele: ➤JUUKSURITEENUS, ➤MANIKÜÜRITEENUS, ➤PEDIKÜÜRITEENUS, ➤KOSMEETIKATEENUS, ➤SOLAARIUMITEENUS , ➤SAUNATEENUS.

Mis on iluteenindajate hügieenikoolituse peamine sisu?

Koolitus tutvustab üldiseid hügieenireegleid ning kehtivaid õigusakte, mis puudutavad hügieeni ilu- ja isikuteenuste osutamist. Koolituse eesmärgiks on oskus kujundada oma töökoht enda ja kliendi jaoks ohutuks.

Mille alusel peavad iluvaldkonna töötajad läbime hügieenikoolituse?

Iluteenindajatele ning isikuteenuste osutajatele mõeldud hügieenikoolitus on vajalik vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr. 86 “Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele”.

Loe hügieenikoolituse kohta lisaks

SIIT

KOOLITUSE TELLIMINE

Millal saan koolitusi tellida?

Mitte mingit ajalist piirangut ei ole. Siis kui ise soovite. 24/7.

Kuidas saan tellida koolitust?

Esmalt registreerige end kasutajaks ning looge kas ettevõtte/ asutuse või eraisiku konto. Registreeritud konto alt valige avalehelt sobiv koolitus ning vajutage nupule “Telli koolitus”. Seejärel tuleb sisestada koolitatava andmed ning valida endale sobiv makseviis. Kõik Teile vajalik info saadetakse automaatselt Teie e-posti aadressile.

Maksin koolituse eest läbi pangalingi, kuid arvet ja/ või koolituse paroole ei saanud.

1. Kontrollige palun “Minu konto” alt, kas Teie poolt sisestatud e-posti aadress on õige. Kui aadress on vale, parandage palun aadress ning kontakteeruge Koolitusveebi klienditoega. Arved, tunnistused ja koolitusele sisenemiseks vajalikud salasõnad on saadaval ka Teie konto all.

2. Alati peab läbi pangalingi makstes, peale makse teostamist, vajutama nupule “Tagasi kaupmehe juurde”. Kui sellele nupule jäi vajutamata, kontakteeruge palun Koolitusveebi klienditoega.

3. Vahest võib esineda lühiajalist internetikatkestust, mis katkestab info edastamise pangast, peale makse tostamist teenuse pakkujale (Koolitusveebile). Sellises olukorras kontakteeruge palun Koolitusveebi klienditoega.

KOOLITUSEL OSALEMINE

Millal koolitused toimuvad/ mis ajal saan koolitusel osaleda?

Mitte mingit ajalist piirangut ei ole. Siis kui ise soovite. 24/7. Vajalik on vaid Interneti ja nutiseadme olemasolu.

Mitu korda järjest võib koolituse testi või eksamit sooritada?

Iga testi ja ka eksami sooritamiseks on aega eraldi 2 tundi. Seega saate kahe tunni jooksul sooritada teste nii mitu korda, kui palju 2-st tunnist aega järgi on. Ajaarvestust saate vaadata õppekeskkonnas üleval paremas nurgas stopperi pealt.

Kui sooritada teist korda sama koolituse testi või eksamit, kas siis on küsimused võrreldes esimese korraga samad?

Ei ole. Iga uue testi või eksami jaoks genereerib süsteem automaatselt uued küsimused ja vastused. Seega kõik koolituse testid ja eksamid on kordumatud.

Kas kõikidel koolituse testidel ja eksamitel on samad küsimused?

Ei ole. Iga kord genereerib süsteem uued küsimused ja vastused. Kõik testid ja eksamid on kordumatud.

Kui palju kulub aega koolituse läbimiseks?

Kõik sõltub koolitatava eelteadmistest ja lugemise kiirusest. Kui eelteadmised vastavast valdkonnast on väga head, piisab vaid testide ja eksami sooritamisest. Sellisel juhul võib aega kuluda ca 20-30 minutit.

Vahest ka küsitakse, kus koolitused toimuvad? Kas ka Tartus, Pärnus vms.?

Loe edasi siit

TUNNISTUSE PRINTIMINE

Kuidas saan kätte koolituse tunnistuse, kui eksam on sooritatud?

Peale eksami sooritamist ilmuvad nähtavale nupud, millede abil saate tunnistuse kas kohe välja printida, salvestada või saata soovitud e-posti aadressile.

Sooritasin eksami, kuid tunnistust ei saanud printida.

Kui koolituse eest maksis firma, pöörduge palun inimese poole, kes edastas Teile koolitusel osalemiseks paroolid. Ettevõtte/ asutuse ja ka eraisiku konto looja, saab oma konto alt vaadata ja printida välja tunnistuse. Samuti ka arveid.

Mis on enesekontrolliplaan?

Loe edasi

Mida tähendab toiduhügieen?

Loe edasi

Mida tähendab tööohutus ja töötervishoid?

Loe edasi

Mis on riskianalüüs?

Loe edasi