Vajad hügieenikoolitust või tööohutuskoolitust?
Tutvu e-koolituste kasutustingimustega

E-KOOLITUSED SAADAVAL 24/7

KASUTUSTINGIMUSED:


 1. Üldsätted
  1.1. Koolitusveeb OÜ, registrikood 11816779, aadress Linnase tee 17-1, Viimsi 74020 (edaspidi Koolitusveeb) haldab portaali www.koolitusveeb.ee (edaspidi Portaal), mille vahendusel on kasutajatel võimalik tellida ja läbida veebikeskkonnas paiknevaid koolitusi ja sellega koos osutatavad lisa- ning kõrvalteenuseid (edaspidi Teenus).
  1.2. Kasutustingimused kehtivad nii registreeritud kasutajatele, kui ka isikutele, kes kasutavad Portaali kasutajakontot omamata (edaspidi Kasutaja). Portaali kasutamisega ja/või kasutustingimustega nõustumisel muutuvad tingimused Kasutaja ja Koolitusveeb vahel sõlmitud siduvaks lepinguks, mis reguleerib Kasutaja poolt Portaali kasutamist (edaspidi Kasutustingimused).
  1.3. Teenuse kasutamisega kinnitab Kasutaja, et ta on vähemalt 18-aastane või et tal on vanema või hooldaja luba Teenust kasutada (füüsiline isik). Juriidilise isiku, asutuse või muu organisatsiooni puhul loetakse teenuse Kasutaja esindaja poolt teenuse kasutamisega kinnitatuks esindusõiguse olemasolu.
  1.4. Koolitusveeb jätab endale õiguse Kasutustingimusi igal ajal muuta ja muudatused jõustuvad nende avaldamisega Portaalis.
  1.5. Kasutaja saab aru, et Portaali kasutamisega ja/või Kasutajatingimustega nõustumisel, edastab Koolitusveeb Kasutajale digitaalsisu Kasutaja nõusolekul ning seetõttu puudub tal õigus tellitud Teenusest taganeda vastavalt tarbija taganemisõiguse eriregulatsioonile. Tarbija taganemisõiguse puudumine ei välista Kasutaja ülesütlemise õigust vastavalt Kasutustingimuste punktile 6.2.
  1.6. Teenus võimaldab Portaalis avaldatud sisu, sealhulgas sisu:
  1.6.1. mis on mõeldud vaid Kasutajale;
  1.7. Teenus võib olla tasuline vastavalt Portaalis esitatud märgistusele.
  1.8. Koolitusveeb jätab endale õiguse Portaalis pakutava Sisu valikut igal ajal muuta, kusjuures Koolitusveebil puudub kohustus Kasutajat sellest teavitada.
  1.9. Kasutustingimustega nõustumisel antakse Kasutajale Portaali kasutamiseks piiratud lihtlitsents käesolevas Lepingus kirjeldatud alustel. Kasutaja mõistab ja nõustub, et Portaal ja selle opereerimisõigus ning Portaalis kättesaadavaks tehtav sisu kuulub Koolitusveebile või tema koostööpartneritele. Kasutaja nõustub, et Portaali kasutamine ei anna talle omandiõigust mis tahes Portaali sisu suhtes. Kasutaja mõistab täielikult, et Portaalis kättesaadavaks tehtud meediasisu võib Kasutaja kasutada üksnes isiklikul eesmärgil vastavalt Kasutajatingimustele.
  1.10. Tasulise sisu Teenus on Kasutajale tasuline, teenustasude hinnad on kuvatud Portaalis.
  1.11. Tasu Teenuse eest tasutakse pangaülekandega.
  1.12. Koolitusveeb jätab endale õiguse muuta tasu suurust objektiivsel põhjusel, nt kui muutuvad maksumäärad, teenustasud, hooldustasud, jne. Tasu tingimuste uuendamisest teavitab Koolitusveeb Kasutajaid Portaali vahendusel.
  1.13. Portaali Teenuste kasutamiseks kasutajakonto loomise kohustus sõltub Kasutaja poolt valitud Teenusest. Tavateenuse kasutamiseks peab Kasutaja looma Portaalis eraldi personaalse kasutajakonto ja registreeruma kasutajaks vastavalt Portaalis toodud juhistele. Iga Kasutaja saab avada ühe konto. Kasutaja poolt valitav salasõna peab olema personaalne.
  1.14. Kasutajal ei ole õigust oma kasutajanime ja salasõna anda kasutamiseks kolmandatele isikutele ning Kasutaja ei tohi kasutada teiste isikute kasutajanime ja salasõna. Kasutaja peab registreerimisel esitama kehtiva e-posti aadressi ja Koolitusveeb-l on õigus selle õigsust kontrollida.
  1.15. Kasutaja registreerimisel sisestab:
  1.15.1. füüsilisest isikust kasutaja ja oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaja, e-posti aadressi ning telefoni numbri.
  1.15.2. juriidilise isik, asutuse või muu organisatsiooni oma nimetuse, registrikoodi või muu tunnuse posti aadressi, telefoni numbri ning esindaja või kontaktisiku nime.
  1.16. Kasutaja avaldab oma andmete sisestamisel nõusoleku enda poolt sisestatud andmete töötlemiseks Portaali haldaja ja Koolitusveebi võimalike kolmandatest isikutest lepingupartnerite poolt.
  1.17. E-posti aadressi kasutatakse mh arvete ja teiste Teenuse osutamisega seotud teadete edastamiseks.
  1.18. Kõik e-postiga edastatud teated loetakse Kasutajale kättetoimetatuks 24 h pärast teate väljasaatmist.
 2. Kasutaja õigused ja kohustused
  2.1. Kasutaja on kohustatud:
  2.1.1. Esitama Portaalis registreerimisel täielikke ja tõeseid andmeid;
  2.1.2. Järgima Portaali kasutamisel käesolevast lepingust tulenevaid tingimusi;
  2.1.3. Maksma Teenuse kasutamise eest Koolitusveebile tasu, kui see on ettenähtud;
  2.1.4. järgima Veebilehe kasutamisel häid kombeid ning kehtivaid seadusi.
  2.2. Kasutajal on keelatud:
  2.2.1. Kasutada Portaali pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;
  2.2.2. Keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;
  2.2.3. Ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;
  2.2.4. Kasutada Portaali ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;
  2.2.5. Üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Portaali funktsionaalsust või toimimist.
  2.3. Kasutajal on õigus:
  2.3.1. kasutada Portaalis pakutavaid teenuseid;
  2.3.2. registreerida ennast tähtajatult Kasutajaks;
  2.3.3. igal ajal lõpetada teenuse kasutamise, teatades vastavasisulisest soovist e-posti teel Koolitusveebi või kustutades enda poolt loodud konto alt ise oma andmed.
 3. Koolitusveebi õigused ja kohustused
  3.1. Portaali haldajal on täielik õigus:
  3.1.1. tingimusteta ja viivitamatult registreeritud Kasutaja kustutada juhul, kui registreerumisel on esitanud eksitavaid, ebatäpseid ja/või valeandmeid ning juhul, kui Kasutaja tegevus võib kahjustada Veebilehe turvalisust;
  3.1.2. kasutamistingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada;
  3.1.3. teatada Kasutajale muudatustest ja täiendustest Veebilehel asuvate vastavate teadete kaudu.
 4. Isikuandmete kasutamine ja kaitse
  4.1. Kasutajatingimustega tutvumisel ning Kasutajaks registreerumisel annab Kasutaja oma nõusoleku ankeedis esitatud isiku- ja kontaktandmete kasutamiseks portaali piires ja Kasutajale informatsiooni edastamiseks.
  4.2. Koolitusveeb ei müü/vahenda/edasta kasutajate isiku- ega kontaktandmeid kolmandatele isikutele, kes ei ole kasutaja tingimustes nimetatud või Teenuse osutamisega seotud.
  4.3. Isikuandmeid puudutavat informatsiooni avaldab Koolitusveeb kolmandatele isikutele ainult Kasutaja nõusolekul või juhtudel, milleks kohustavad Eesti Vabariigi õigusaktid.
 5. Tähtaeg ja lõppemine
  5.1. Kasutajatingimused on sõlmitud tähtajatult.
  5.2. Nii Koolitusveebil kui ka Kasutajal on õigus Kasutajatingimused igal ajal korraliselt üles öelda, edastades teisele poolele sellekohase teate. Sellisel juhul Kasutaja konto kustutatakse.
  5.3. Koolitusveebil on õigus Kasutajatingimused erakorraliselt lõpetada, edastades Kasutajale sellekohase teate, kui Kasutaja on Kasutustingimusi oluliselt rikkunud või pole kõrvaldanud mis tahes Kasutustingimuste rikkumist 10 päeva jooksul pärast seda, kui Koolitusveeb on saatnud Kasutajale vastava teate.
 6. Muud tingimused
  6.1. Kui mõni Kasutustingimuste säte muutub kehtetuks seoses seaduste muutumisega, jäävad kasutustingimuste ülejäänud sätted muutumatult kehtima.
  6.2. Kasutustingimuste osas kehtib Eesti Vabariigi õigus. Teenuse kasutamisel tekkinud vaidlused lahendatakse kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.

Vaata lisaks: “Kvaliteedi tagamise alused

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Nõustun Kasutustingimused